joomla 1.6

Sedlové střechy

Sedlové střechy

Sedlové střechy jsou součástí většiny rodinných domů a vyznačují se sklonem větším jak 10°. Sedlové střechy oproti plochým střechám nabízejí větší odolnost proti povětrnostním vlivům a objektům propůjčují příjemnější vzhled.

Sedlové střechy
REKONSTRUKCE SEDLOVÝCH STŘECH
Sedlové střechy jsou součástí většiny rodinných domů a vyznačují se sklonem větším jak 10°. Sedlové střechy oproti plochým střechám nabízejí větší odolnost proti povětrnostním vlivům a objektům propůjčují příjemnější vzhled. Neopominutelnou výhodou sedlových střech je také možnost vybudování velmi atypických a architektonicky přitažlivých bytů nebo kanceláří v prostorách pod střechou.
Na sedlových střechách nalezneme mnoho druhů střešních krytin. Krytina je hlavní hydroizolační vrstva, která chrání ostatní části střešního pláště a vnitřní prostor před vnějšími vlivy (působení povětrnostních vlivů, déš´tové a sněhové srážky, sluneční záření). Střešní krytina může být povlaková (asfaltové pásy, plastové fólie), skládaná tvrdá (betonová nebo pálená taška, vláknocementové segmenty, plechy z různých materiálů, desky na bázi polykarbonátu či skla) nebo skládaná měkká (asfaltový šindel, bitumenová krytina).

 

 

Betonové krytiny
Pálené krytiny
Vláknocementové krytiny
Asfaltové šindele
Plechové profilované, falcované krytiny


BETONOVÉ KRYTINY

Betonové tašky Bramac, Tegalit, Alpská taška Calssic.

Námi nejčastěji používané materiály:

Jde o tašky různých profilů, tvarů a barev, které se pro svou nízkou nasákavost a vysokou mrazuvzdornost hodí i do klimaticky náročnějšího prostředí. Mají vysokou pevnost, a tak snadno odolávají náhlým změnám počasí a mechanickému tlaku na střechu, například při pohybu osob na střeše.

Betonové tašky potřebují sklon střechy od 22° do 60° a pro konkrétní typy tašky lze při dodržení jistých opatření vytvořit sklon střechy už od 15°,
Betonová krytina váží od 43 do 70 kg/m², je poměrně těžká a je pro ni potřeba vytvořit adekvátní nosnou konstrukci krovu.
Životnost této krytiny je přibližně 50 let, ale někteří výrobci uvádějí i 100 let.

Několik důležitých zásad pro navrhování šikmých střech při pokládce betonových tašek:
Klima v České republice je poměrně různorodé, a aby byla střecha dlouhodobě funkční, je potřeba při jejím návrhu a realizaci dodržet některé všeobecné zásady.
Tvary střech
Především ve vyšších nadmořských výškách by tvary střech měly být jednoduché s minimem prostupů (nadstaveb, vikýřů). Pro tyto účely jsou vhodné hlavně sedlové, pultové, valbové a polovalbové střechy.
V horských oblastech by mohly atiky, nadstavby, případně i vikýře způsobovat nežádoucí dodatečné hromadění zmrzlého sněhu.
Vhodnější jsou také střechy s výrazným přesahem přes obvodové zdivo (aby sníh klouzající po střeše nedosahoval až k obvodovému zdivu a vítr nehnal vodu na fasádu).
Krytina
Skládané krytiny musejí být dostatečně pevné, mrazuvzdorné a málo nasákavé. Všechny tašky tvořící obrys střechy by měly být připevněny.
Na střechách se sklonem nad 45° je třeba přichytávat i tašky v ploše.
Na ploše střechy je nutné použít dostatek protisněhových tašek nebo zábran proti sesouvání sněhu podle příslušných schémat.
Nad vchody, komunikace a níže položené konstrukce je nutné montovat sněholamy.

střešní systém KM Beta KMB Hodonka Elegant

Úžlabí
Úžlabí je vždy jistým rizikem (delší pobyt vody v úžlabí, větší průtok vody v úžlabí u okapu). Voda má mít co nejvolnější odtok, beze změn směru.
V úžlabí se musíme vyhnout jakýmkoliv prostupům.
Úžlabí by nemělo ústit do plochy s taškami, ale vést přímo až k okapovému žlabu. Není-li to možné, je třeba nahradit část krytiny plechem (například podél sedlového vikýře vyústit úžlabí na plech).
Dvě úžlabí se nemají sbíhat v jednom bodě.
Zapuštěno by mělo být plechové úžlabí, případně se stojatou vodní drážkou.
Jako podpůrná konstrukce úžlabí se používá plné bednění.
Není vhodné řezat tašky na doraz. Šířka úžlabí by měla být 20 až 30 cm.
Přesah tašek do úžlabí za zpětnou drážkou by měl být minimálně 8 až 10 cm.
Všechny řezané tašky je nutné připevnit.
Je nutné omezit výskyt malých řezaných úkosů vhodným používáním polovičních tašek (asi 3 ks/bm).
V klimaticky extrémních horských oblastech je dobré podmazat řezané tašky cementovou maltou.
Odvodnění a okap
Svody by měly být přednostně na osluněné části budovy.
Neosluněné části žlabů je třeba v případě potřeby vhodně temperovat.
Sníh a vodu z výše položených ploch musíme odvádět do okapů, nikoli přímo na níže položené plochy.
Připevnění žlabů a svodů by mělo být dimenzováno i na hmotnost sněhu a rampouchů.
Na okapové hraně by měl být dostatečný přívod vzduchu do větracích mezer. Přívodní otvory musejí být chráněny větracími mřížkami a větracími pásy.
Pojistná hydroizolace v okapové hraně musí být vyvedena na okapový plech.
Příčný profil žlabu je nutné naklonit od budovy (zadní návalek výše než přední). Protékající voda tak nesmáčí krokve a fasádu.
Okapový žlab by měl být namontován tak, aby v jeho nejvyšším bodě byla vnější strana přibližně 1 cm pod prodlouženou rovinou střechy.
Důležitý je dostatečný přesah okapové hrany přes svislé konstrukce – ochrana fasády před náporovým deštěm.
Střešní plášť
Přednost dáváme větraným šikmým střechám. Odvětrané vzduchové vrstvy musejí být dostatečně funkční (propojené na vnější prostředí v hřebeni, v okapu, nároží) a dostatečně dimenzované.
Je-li to možné, na tepelnou izolaci používejte tvarově stabilizované materiály.
Musí se vyloučit vznik netěsností.
Přednost mají difuzně otevřené pojistné hydroizolace, které umožňují celoplošný odvod vodních par z konstrukce.
Důležité je vyloučit tepelné mosty jako zdroje možné kondenzace ve střešním plášti.
V případě obytných podkroví je vhodnější zateplení až do hřebene (omezí se tak vznik námraz na rubu pojistných hydroizolací v důsledku případných netěsností níže položených vrstev)PÁLENÉ KRYTINY

Námi nejčastěji používané materiály:

Krytina zhotovená z pálených tašek Tondach Carmen režná

Pálené tašky jsou ve většině případů profilované tašky (výjimkou je bobrovka, která je rovná) v tradičních i různě tvarových a barevných variací – taška rovinná, plastická, vlnovková, korýtková a podobně.
Výrobci mezi svůj sortiment zařadili pálenou krytinu s keramickou glazurou (má nižší nasákavost a větší mrazuvzdornost), je v různých barevných odstínech, kterých lze dosáhnout jílovými kaly. Střecha tak získá větší variabilitu a může vytvořit výrazný architektonický prvek nebo se může lépe přizpůsobit charakteru domu.Hmotnost pálené krytiny je podle typu tašky od 40 do 70 kg/m²; můžete ji použít téměř na všechny druhy střech, jde však o takzvanou těžkou střechu. Z hlediska nepropustnosti je lepší vytvořit pro tuto krytinu sklon střechy od 22˚ do 40˚, aby voda mohla volně stékat do okapového systému; některé typy tašek umožňují vytvořit sklon střechy už od 12°, ale jen za předpokladu, že se použijí k tomu určené doplňky pokládky.
Střecha z pálených tašek by při správném provedení měla vydržet nejméně padesát let, pokud se na krytině do pěti let neprojeví chyby.
Každá střešní krytina má svá specifika. Při jejím výběru je nutné brát ohled hlavně na sklon střechy a její členění. Pálené tašky se spojitou vodní drážkou se mohou ukládat na střechy od sklonu 22°, s přiměřenou pojistnou hydroizolací od 12°. Neprofilované typy pálených tašek (například bobrovky) a drážkové tašky typu francouzských falcových tašek od sklonu 20°.
Pálená taška však neznamená jen červenou barvu střechy. Na výběr je široká škála barev, formátů i doplňků. Celý proces výroby je i dnes založen na přírodní bázi, kdy se směs zeminy s příměsí jílu míchá s vodou, suší vzduchem a ekologicky vypaluje v pecích. Tašky jsou stálobarevné a díky technologii glazurování nebo engobování matné až pololesklé. Zaručena je jejich odolnost proti UV záření, kyselým dešťům, sněhu i krupobití. Glazurování brání znečišťování tašek a ztěžuje uchytávání mechu. Na trhu jsou už i takzvané posuvné tašky, které se hodí pro novostavby i rekonstrukce. Jejich výhodou je možnost uložení na původní laťování, protože díky vůli v krycí délce je lze použít skoro pro všechna rozpětí latí.

Pálené tašky ERLUS s povrchovou úpravouVLÁKNOCEMENTOVÉ KRYTINY

Námi nejčastěji používané materiály:


Hromadně odstraňovaná krytina je pro svou azbestovou složku minulostí. V současnosti se eternit nebo krytina z vláknocementových desek lisuje ze směsi cementu a polyvinylacetátu a vyztužuje se zdravotně nezávadnými, nenasákavými keramickými vlákny. K získání barevných variací se na povrch nanášejí akrylátové barvy s příměsí, která brání tvorbě mechu.

Eternit Dacora - vláknocementové střešní krytiny
desky mohou být rovné nebo vlnité,
jimi můžete pokrýt střechu se sklonem od 15°, u nižšího sklonu (ne méně než 10°) se musejí desky utěsnit speciální páskou,
jsou poměrně lehké, jejich hmotnost je asi 12 kg/m² a jsou vhodné jednak na novostavby, jednak i k rekonstrukcím, u nichž je nutné nezvyšovat zatížení krovu,
hodí se i na střechy extrémně namáhané povětrnostními vlivy a sněhem,
vláknocementová krytina není pochozí, v některých druzích je v každé vlně přibližně do poloviny tloušťky hmoty vložená polypropylenová páska, která zaručuje, že v případě mimořádného nárazového zatížení udrží krytinu vcelku, čímž se minimalizuje nebezpečí propadnutí desky.


ASFALTOVÉ ŠINDELE

Námi nejčastěji používané materiály:

Asfaltový šindel IKO Kanada Asfaltový šindel Tegola

Asfaltové šindele jsou nejvíce používaným střešním materiálem ve světě po pálených taškách. Vedle jejich vlastní přírodní estetiky, šindele nabízí obrovskou paletu výhod pro majitele domů, pokrývače, architekty, developery a investory. Jednoduchá a rychlá montáž, nízká cena, široké spektrum barev, tvarů, nízká plošná hmotnost, to jsou hlavní důvody proč volit střechu z asfaltových šindelů.

Asfaltové šindele se pokládají na celoplošné dřevěné bednění, které musí být z řádně vysušeného dřeva se sklonem střechy 18° až 75°. Patří mezi lehké krytiny, její hmotnost se pohybuje od 8 do 10,5 kg/m2 a jsou vhodné na rekonstrukce starších střech, pokud se zachovává původní krov s menší nosností.

Asfaltové šindele - vlastnosti
Voděodolné
Odolné proti extrémním povětrnostním podmínkám jako jsou mrazy a tropická vedra, šindele mohou být použity ve všech klimatech.
Jejich nízká hmotnost dovoluje použít lehčí střešní konstrukci a tím snižuje finanční rozpočet domu.
Šindele nevyžadují speciální a drahé příslušenství.
Odolné k extrémním faktorům, zůstávají nedotčeny fenomény jako jsou rez, normální pohyb budovy nebo silný vítr.
Díky jejich flexibilitě a přispůsobilosti dovolují architektům použít jejich kreativitu a představivost bez omezení, šindele ukazují své výhody na komplikovaných střechách, kde jednoduchost pokládky a malý odpad z nich dělají ideální střešní materiál.
Šindele jsou nabízeny v široké paletě barev a tvarů, která se hodí ke každému stylu budovy a která ladí s okolím budovy
Šindelové střechy pohlcují hluk při dešti nebo krupobití.


PLECHOVÉ PROFILOVANÉ, FALCOVANÉ KRYTINY

Námi nejčastěji používané materiály:Rozmanitost tvarů a barev současných plechových krytin je skutečně veliká, ale můžeme je rozdělit na dvě skupiny – hladké a tvarované. Některé druhy plechových krytin vytvoří střechu, která imituje klasickou pálenou krytinu. Je však mnohem lehčí, a proto se často používá u rekonstrukcí, kde není žádoucí zvyšovat zatížení objektu. Na moderních domech je však často využívána pro eleganci rovných nebo vlnitých plátů.
plechová krytina patří mezi lehké krytiny díky hmotnosti asi od 2 do 8 kg/m²,
můžete ji použít na jakýkoliv sklon šikmé střechy, profilované od sklonu 22°,
nejčastěji používaným materiálem je pozinkovaná ocel, měď, zinek, hliník a titanzinek,
díky tvarování má plechová krytina větší nosnost a nevyžaduje plné bednění,
pokud je povrchově upravená, například vrstvou plastu či kamennou drtí, nepotřebuje téměř žádnou údržbu a životnost krytiny se zvyšuje
ji lze stříhat, a tím využít i u atypických tvarů střechy.

Plechová střešní krytina v současnosti nabírá přívlastek moderního trendu, protože v sobě spojuje lehkost, nízké náklady, rychlou montáž a vysokou variabilitu barevné škály, která přispívá k co nejlepšímu doladění s fasádou, ale i samotnou představou investora o vzhledu a typu stavby. Ve skutečnosti ale nejde o žádnou novinku. Plech, jako materiálový prvek, je v podstatě na každé existující střeše v podobě lemování okolo komínů, úžlabí, atd. Jenom myšlenka, že tento materiál v podobě profilované střešní krytiny se dá využít i jako samotná střešní krytina, je v porovnání s ostatními 30-ti ročním nováčkem.

Lindab Seamline - moderní krytina pro hory i nížiny

Vstupní materiál plechové krytiny se skládá z ochranné PVC folie, vrchního laku, 2-násobné vrstvy základního nátěru, 2-násobné vrstvy pasivace, 2-násobné vrstvy zinkového povlaku, ocelového plechu a antikondenzační vrstvy. Dlouhodobá funkčnost, která se počítá na více než půlstoletí, zaručuje mimo profesionální montáže kvalitního vstupního materiálu i aplikace výrobci doporučeného spojovacího, odvětrávacího, okapového a doplňkového sortimentu.
Doporučený sklon plechové profilované střešní krytiny je 8°, přičemž některé normy určují i 5°, avšak čeští výrobci jsou v tomto směru opatrnější a uvádějí raději 8° minimální sklon střechy. Jde o jeden z nejmenších sklonů střech, pokud je porovnáme podle materiálové modifikace krytiny. Nižší sklony si může realizátor stavby dovolit už jen u vegetačních střech a v případě, že si zvolí kovovou krytinu nebo bitumenové vlnité tabule.

Správná montáž je alfou omegou funkční střechy
Střešní konstrukce musí splňovat požadavky českých technických norem na tepelnětechnické vlastnosti při přechodu tepla, difuzi vodní páry a odvětrání. Tepelný a vlhkostní stav a režim střešního pláště je příznivější a střecha je bezpečnější, pokud se do skladby střešního pláště zařadí paropropustná vrstva a pojistná hydroizolační vrstva. Paropropustná vrstva zabezpečuje ochranu izolace proti pronikání vlhkosti z interiéru. Pojistná hydroizolační vrstva slouží na bezpečné odvedení vody mimo střešní rovinu. Právě tuto vrstvu tvoří vodonepropustné a zároveň paropropustné folie, jejichž účelem je propustit páru z interiéru do exteriéru. V případě nezatepleného pláště je možné je vynechat.

Dobrým startem pro správnou montáž plechové střešní krytiny je kontrola krovu, kde je třeba přihlédnout na rovnoběžnost okapových stran, pravoúhlost krovu a délku spádů. V případě zatepleného střešního pláště je nutné přímo na krovy, na kterých mohou být připevněné okapové háky, aplikovat rovnoběžně s okapem podstřešní paropropustnou kontaktní nebo nekontaktní folii. Na folii se do krokve upevňují kontralatě. Výška kontralatí spolu s výškou latí určuje výšku vzduchové mezery mezi krytinou a folií. Po upevnění kontralatí a latí se připevní štítová deska na čelní hrany latí do výšky spodní vlny profilu krytiny. Následuje montáž klempířských prvků. Úžlabí je doporučené podložit hustějším laťováním.

U střech s vysokým sklonem je vhodné použít úžlabí s rozrážečem vody. Na okraje úžlabí se nalepí univerzální těsnící pás. Před montáží krytiny se připevňuje závětrná lišta základní, dvoudílná, a nebo dolní část závětrné lišty. Pro upevnění plechů slouží samovrtné šrouby s hliníkovou a EPDM podložkou. Průměrný počet šroubů je 5–8 ks/m², jejich definitivní počet závisí na složitosti a členitosti střechy. Po montáži krytiny se zrealizuje montáž hřebenáčů, sněholapů a horních závětrných lišt.

Zveřejněno v: Nabízíme